Metodologia

Primera visita

Valoració

Devolució

Tractament

En primer lloc, realitzem una primera visita, amb l’objectiu de conèixer el motiu de consulta i recollir les dades personals, familiars, escolars i mèdiques (si s’escau), per elaborar la història clínica.

Seguidament, duem a terme una valoració,a partir de l’administració de proves, tests i instruments necessaris per a l’exploració, que ens permet detectar les dificultats i necessitats que es presenten per tal d’establir un diagnòstic.

A continuació, realitzem una visita de devolució on entreguem l’informe de l’exploració per donar a conèixer el diagnòstic i el corresponent programa de treball on s’estableixen els objectius a assolir, les activitats a realitzar i el tipus de sessions més adients per al pacient.

En els casos en que no es requereix un procés diagnòstic o ja hi ha un diagnòstic establert, procedim directament a iniciar el procés de reeducació més adient.  

Durant el tractament, a ELOGOPÈDIA considerem imprescindible realitzar un treball interdisciplinari amb la família, professionals i especialistes que estiguin en contacte amb el pacient, per tal de mantenir una bona coordinació i seguir la mateixa línia d’actuació.