Avís legal

El present Avís Legal regula l’accés, ús i navegació de l’USUARI a <elogopedia.cat> (d’ara endavant el Lloc Web) i als continguts proporcionats per ELOGOPÈDIA. El simple ús de la informació que conté aquest Lloc Web implica la total acceptació de l’Avís Legal, pel que aconsellem que accedeixi periòdicament, degut a la seva constant actualització. La informació del present Avís Legal estarà publicada al Lloc Web de manera permanent, fàcil, directa i gratuïta. L’usuari declara estar informat sobre els termes i condicions d’ús, els quals s’han posat a la seva disposició i pot consultar en qualsevol moment.

1 . INFORMACIÓ GENERAL

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (d’ara endavant, LSSI-CE), amb la finalitat de facilitar una comunicació directa i efectiva, posem en coneixement les següents dades en relació al titular del nom del domini <elogopedia.cat>:

Titular: ELISENDA COLOMÉ COLL

NIF: 47805922P

Domicili Social: Avinguda d’Enric Prat de la Riba, 60, Local 3 – 08401 Granollers (Barcelona).

Correu electrònic: info@elogopedia.cat

Telèfon de contacte: 622 20 63 26

Inscrita al Col·legi de Logopedes de Catalunya (https://www.clc.cat/ca/el-col-legi/estatuts-del-clc)

Número de col·legiada: 08/3623

Títols acadèmics:

  • Graduada en Logopèdia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport – Blanquerna – Universitat Ramon Llull (Barcelona – Espanya)
  • Màster en Neurologopèdia per l’Escola de Patologia del Llenguatge – Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya)
  • Màster en Disfàgia per la Fundació Universitària del Bages (Espanya)

2 . OBJECTIU

Aquest Lloc Web titularitat de ELOGOPÈDIA està dedicat a promocionar i informar de la prestació dels serveis de logopèdia i neurologopèdia que s’ofereixen al centre, així com a donar a conèixer les seves dades de contacte.

3 . CONDICIONS D’ÚS

La navegació, accés i ús del Lloc Web <elogopedia.cat> confereix la condició d’usuari, per la qual s’accepten tots els termes, condicions i obligacions d’ús aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El Lloc Web <elogopedia.cat> proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, pel que l’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del mateix. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes contràriament al que disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Lloc Web.

4 . PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els continguts de <elogopedia.cat>, tant text, imatges, disseny gràfic, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de ELOGOPÈDIA i estan emparats per la normativa vigent de Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació dels mateixos.

ELOGOPÈDIA és titular exclusiu de tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i anàlegs que composen el Lloc Web <elogopedia.cat>. Així mateix, queden reservats en favor de ELOGOPÈDIA, tots els drets sobre qualsevol dels continguts, serveis o elements de la seva propietat que s’incorporaran a <elogopedia.cat>, incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, aquells elements que conformen l’aparença visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web; entre altres, l’arquitectura de navegació; els codis font; imatges, gravacions, programes d’ordinador, base de dades, tecnologia, logotips i signes distintius.

L’USUARI es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé ELOGOPÈDIA o bé els legítims titulars dels drets incorporen a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i ™, etc.), els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.) i/o l’accés, visualització i, en el seu cas, descarrega dels continguts i/o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

ELOGOPÈDIA es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements del Lloc Web <elogopedia.cat>, i no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula.

5 . RESERVA DE DRETS

ELOGOPÈDIA es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar informació continguda a <elogopedia.cat>, així com la seva configuració, prestacions o condicions generals, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís.

ELOGOPÈDIA no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés i/o ús de <elogopedia.cat>, ni assumirà cap responsabilitat per problemes tècnics o errors que es produeixin durant la connexió a Internet. Tampoc garanteix l’absència de virus ni d’altres elements que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

6 . LIMITACIÓ DE RESPONSABILITATS

Sobre la informació: ELOGOPÈDIA no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, i actualització de la informació subministrada a través del Lloc Web <elogopedia.cat>. Els continguts són de caràcter informatiu, pel que ELOGOPÈDIA no es responsabilitza de les decisions preses a partir dels mateixos, ni dels danys i perjudicis que es produeixin a l’USUARI o a tercers amb base a la informació obtinguda en aquest Lloc Web.

De la qualitat del servei: l’USUARI admet conèixer i ser conscient de l’existència a la xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. A l’USUARI li correspon la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics perjudicials, sense que ELOGOPÈDIA sigui responsable dels danys produïts en els seus equips informàtics o de tercers durant el seu accés a <elogopedia.cat>.

De la disponibilitat del servei: l’accés a <elogopedia.cat> requereix de serveis i subministres per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament de les quals escapa al control de ELOGOPÈDIA. Per tant, els serveis proveïts poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment. ELOGOPÈDIA no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts que siguin causa d’errors o desconnexions a las xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Portal durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts accedits a través del portal: el present Lloc Web permet l’accés a enllaços i altres llocs web (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, ELOGOPÈDIA actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSI-CE, pel que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als Llocs Enllaçats en la mesura en que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per a retirar els continguts. Si considera que un dels Llocs Enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-ho a ELOGOPÈDIA, qui actuarà amb tota diligència per a retirar els enllaços que siguin convenients. ELOGOPÈDIA, tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts als Llocs Enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponiblitat, error o inutilitat.

7 . LLICÈNCIA D’ENLLAÇOS

Tot enllaç de tercers a <elogopedia.cat> haurà de ser-ho a la seva pàgina principal. L’USUARI i, en general, aquelles persones que es proposin establir un enllaç hauran de complir les condicions que a continuació es detallen. Qualsevol altra pretensió d’enllaç diferent a l’estipulada a la present secció requerirà la prèvia acceptació per escrit de ELOGOPÈDIA.

L’USUARI no podrà reproduir, ni imitar, total o parcialment, el contingut de <elogopedia.cat>, ni l’aparença gràfica del mateix, (“look and feel”), ni realitzarà marcs (“frames”) ni enllaços ensamblats (“link inline”) de les pàgines de ELOGOPÈDIA. No es crearà un browser, marc, ni un entorn o barra de navegació sobre el Lloc Web <elogopedia.cat>.

No es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes, incorrectes o denigratòries sobre el Lloc Web <elogopedia.cat> o qualsevol de les propietats de ELOGOPEDIA i, en particular, no es declararà ni donarà a entendre que ELOGOPEDIA col·labora o és un soci col·laborador i/o que de qualsevol manera ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició pel Lloc Web en el que s’estableix l’enllaç.

El Lloc Web en que s’estableixi l’enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a ELOGOPÈDIA, a excepció d’aquells signes que formen part del mateix enllaç o aquelles altres propietats que hagin sigut llicenciades amb anterioritat per escrit per ELOGOPÈDIA. Així mateix, el Lloc Web en el que s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, a les bones costums generalment acceptades i a l’ordre públic.

ELOGOPÈDIA es reserva el dret d’emprendre les accions legals que corresponguin contra qui incompleixi les prohibicions incloses en aquest Avís Legal.

8 . PROHIBICIONS

Queda expressament prohibit:

  • Utilitzar qualsevol dels continguts i serveis amb fins o efectes il·lícits, prohibits en el present Avís Legal, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels serveis, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats a qualsevol equip informàtic de ELOGOPÈDIA.
  • Utilitzar continguts i serveis que es trobin protegits per qualsevol dret de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a l’entitat o a tercers, sense que s’hagi obtingut prèviament dels seus titulars l’autorització necessària per a dur a terme l’ús que efectua o pretén efectuar.
  • Reproduir, copiar, distribuir, comunicar, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
  • Incorporar virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el normal funcionament de la xarxa, del sistema o d’equips informàtics (hardware i software) de ELOGOPÈDIA o de tercers o que puguin danyar els documents electrònics i arxius emmagatzemats en aquests equips informàtics.
  • L’obtenció o inclús l’intent d’obtenció dels continguts emprant per això mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte en general, dels que s’emprin habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no suposin un risc de dany o inutilització de la Web, dels Serveis i/o dels Continguts.

9 . LEGISLACIÓ

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per tota qüestió litigiosa relacionada amb aquest Lloc Web serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents per això els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

D’acord amb el REGLAMENT (UE) No 524/2013 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 21 de maig de 2013 sobre la resolució de litigis en línia en matèria de consum, l’informem que té dret a sol·licitar amb nosaltres una resolució de controvèrsia en matèria de consum en línia accessible a través del següent enllaç:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=ES

10 . MÉS INFORMACIÓ

Per qualsevol tipus de informació addicional o suggeriment, ELOGOPÈDIA li sol·licita que es posi en contacte amb info@elogopedia.cat.